HAJ GALLERY

     SHAH SAHEB PRAY FOR MASJID-E-NABIVI          SHAH SAHEB CLOSE UP TO GUMBAD-E-KHIZRA              SHAH SAHEB KISS FOR HOLY KABA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khwaja Baba,Moinuddin Chishty,Khwaja Baba,Ajmer Dargah Sharif,Urs Ajmer Sharif,Khwaja Moinuddin Chishti,Ajmer Sharif,